Skip to main content

El Servei de Nutrició Maneig i Benestar Animal (SNIBA) està adscrit al Departament de Ciència Animal i dels Aliments i és un centre de recerca i de transferència de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’SNIBA està acreditat com desenvolupador de tecnologia per TECNIO. Aquest segell que concedeix a Generalitat de Catalunya, mitjançant ACCIO, identifica on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

QUÈ FEM

Avaluació nutricional d’ingredients i productes

QUÈ FEM

Qualitat i seguretat alimentària

QUÈ FEM

Eficiència productiva i salut animal

QUÈ FEM

Benestar i comportament animal 

QUÈ FEM

Interacció, nutrició i medi ambient

QUÈ FEM

Digitalització i ramaderia de precisió

QUÈ FEM

Formació