Skip to main content

Càlcul predictiu de l’energia en ingredients per a pinso de porcs – INGRENERGI-

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

 

El projecte consisteix en la creació d’una eina per utilitzar en nutrició porcina (Fase 1 de projecte). Aquesta pretén proporcionar un càlcul predictiu de l’energia metabolitzable (EM) i l’energia neta (EN) per a diferents ingredients utilitzats en el pinso tant per a truges reproductores com per a porcs en creixement (garrins i porcs d’engreix). La finalitat és poder proporcionar la valoració energètica per a les diferents matèries primeres utilitzades com a ingredients en la formulació de pinsos per a alimentació animal, poder comparar i millorar l’eficiència, precisió i sostenibilitat.

En una segona fase, es preveu validar l’eina utilitzant-la de forma aplicada per a l’actualització de les matrius de formulació de pinsos per a porcs de creixement i engreix. Es compararan els resultats de fòrmula (composició i cost), la qualitat dels pinsos fabricats i els rendiments productius de porcs que rebin pinsos isoenergètics formulats amb matèries primeres el contingut energètic de les quals s’obtingui, bé amb la metodologia utilitzada per l’empresa col·laboradora o bé amb la nova eina.

 

Objectiu

L’objectiu principal del projecte és la creació d’una eina que permeti l’optimització de les matèries primeres utilitzades com a ingredients en la producció de pinsos en la producció porcina.

De forma indirecta es preveu aconseguir:

  • Analitzar, mitjançant enquestes, la variabilitat del flux energètic ocasionat en el sector porcí espanyol com a conseqüència de l’alimentació (el pinso) i com els tècnics avaluen aquesta variabilitat.
  •  Assajar models de predicció del contingut energètic per grups de matèries primeres i ingredients individuals atenent a la quantificació i eficiència d’utilització dels nutrients en cada ingredient.
  • Incorporar les prediccions realitzades al procés de formulació del pinso i analitzar les possibles desviacions a la resposta esperada dels animals.
  • Retroalimentar el sistema amb la nova informació aportada pels usuaris i ajustar els algoritmes de predicció de manera continuada.

 

Amb el procés de validació en la segona fase, l’eina demostrarà el seu potencial pràctic i aplicat.

 

Participants 

 

Amb el suport de: