Skip to main content

La creixent globalització dels mercats a nivell mundial, tant pel que fa a les matèries primeres com els productes d’origen animal (carn, ous, llet), exigeix a les empreses una millora permanent de la seva competitivitat, alhora que la societat demana la consideració i integració d’altres factors en el sistema productiu com són: una producció més eficient i sostenible, disminució de l’impacte mediambiental, millora de la seguretat i qualitat alimentària, i millora del benestar animal.

El sector ramader català ha identificat diferents objectius que contribuirien de forma decisiva a augmentar la seva competitivitat i sostenibilitat. Un d’aquests objectius és millorar la tecnificació de les explotacions ramaderes mitjançant les tècniques conegudes com “smart farming”. Aquestes tècniques inclouen, entre d’altres accions, la recollida, processament i anàlisi de dades a les explotacions ramaderes. Amb l’ajuda de TFT ( Tecnologies Facilitadores Transversals) el projecte SMARTFARM vol aconseguir:

  1. Un control precís de l’alimentaciódels animals amb l’objectiu de reduir el cost total de la producció
  2. Un control eficient dels contaminants ambientalsque permeti conèixer i reduir el seu impacte al medi
  3. Un augment de la homogeneïtat dels animals de cada lot, amb l’objectiu de reduir les pèrdues econòmiques
  4. Una identificació precoç de les malalties dels animals, la qual cosa permet augmentar el rendiment productiu i el benestar del bestiar
  5. Una gestió integrada de les dades que es generen en una explotació per millorar la presa de decisions

El projecte SMARTFARM suposa una millora simultània de quatre aspectes clau per al sector ramader:

  • La millora de l’eficiència alimentària i per tant una disminució de costos
  • La reducció significativa de l’impacte mediambiental dels actuals sistemes de producció
  • Increment de la seguretat alimentària i el benestar animal
  • La millora de la rendibilitat de les explotacions mitjançant la integració de la informació disponible

EMPRESES PARTICIPANTSSMARTFARM, és un dels projectes de la COTPA (Comunitat Tecnologies Producció Agroalimentària) dins de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel.ligent de Catalunya RIS3CAT.


SMARTFARM

Projecte R+D+I amb número d’expedient COMRDI16-1-0032.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i gestionat per ACCIÓ.