Skip to main content

En el marc de la producció animal en l’àmbit europeu, més del 70% de despeses d’aquesta indústria es corresponen directa o indirectament a la producció de pinsos, on de forma específica l’energia de la dieta en suposa el cost principal. Per una altra banda,  la indústria agroalimentària de refinació d’olis greixosos a la UE genera més de 400.000 tones d’olis àcids, així com una notable quantitat d’altres subproductes infrautilitzats o d’escàs valor econòmic.  A més, la utilització d’antioxidants en el pinso d’origen sintètic supera amb escreix a aquells d’origen natural.

Per tant, en aquest context la recerca per a la valorització de nous subproductes amb l’objectiu d’aplicar-los en alimentació animal és un aspecte essencial per tal d’assolir un major grau de sostenibilitat en la producció d’aliments d’origen animal i dirigir aquesta producció cap a un sistema d’economia circular. A més, la valorització d’un subproducte no només pot permetre el reaprofitament de recursos i reduir el volum de residus, sinó que també pot comportar la descoberta d’altres recursos econòmicament més rendibles que els emprats actualment.

En aquest sentit, el repte del projecte és l’obtenció i valorització de nous subproductes greixosos i d’antioxidants naturals alternatius per a l’ús en alimentació d’animals monogàstrics (pollastres, ponedores i porcs). Per tant, l’objectiu final serà l’avaluació dels efectes de l’ús combinat a les formulacions de pinso de noves substàncies antioxidants d’origen natural i greixos alternatius rics en àcids grassos de cadena mitjana (AGCM), sobre paràmetres productius i de qualitat de la carn i dels ous, així com els efectes sobre la morfologia i fisiologia gastrointestinal dels animals.

La recerca d’antioxidants alternatius d’origen natural es centrarà en l’estudi de noves substàncies provinents de l’extracció de subproductes i coproductes d’origen vegetal i/o de la indústria pesquera. L’objectiu és tractar de reaprofitar subproductes del sector agroalimentari, identificant i aïllant substàncies actives capaces de protegir els lípids i la resta de components lipídics del pinso (vitamines, carotenoids, etc) dels processos d’oxidació.  Així mateix, s’avaluaran possibles efectes antioxidants in vivoi el seu impacte sobre la qualitat lipídica i vida útil dels aliments produïts (carn i ous).

En relació als subproductes greixosos, es tracta d’olis àcids rics en AGCM, obtinguts de la refinació industrial dels olis i greixos comestibles. Per tant, es pretén obtenir una nova matèria revaloritzada, demostrant que els olis àcids poden ser una alternativa més econòmica de font energètica en l’alimentació animal, sense que la salut i els nivells productius dels animals, així com l’estabilitat, qualitat nutricional i acceptabilitat del producte final, es vegin compromesos.

En conclusió, el projecte LIPOXIFEED permetrà millorar la rendibilitat i sostenibilitat dels sistemes de producció d’animals monogàstrics, sense afectar negativament la qualitat i seguretat dels aliments produïts.


EMPRESES PARTICIPANTS
LIPOXIFEED, és un dels projectes de la COTPA (Comunitat Tecnologies Producció Agroalimentària) dins de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel.ligent de Catalunya RIS3CAT.


LIPOXIFEED

Projecte R+D+I Comunitats RIS3CAT amb número d’expedient COMRDI16-1-0033.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i gestionat per ACCIÓ.