Estudiants de Doctorat

Resum de Tesi

Camp Montoro, Jordi

PRESENTACIÓ DE NOVES ESTRATÈGIES D’ALIMENTACIÓ I INSTAL·LACIONS EN PORCS D’ENGREIX A IRLANDA

L’eficiència a les explotacions porcines irlandeses ha millorat els darrers anys, però encara hi ha lloc per millorar en els propers anys. Desequilibris dietètics a nivell nutricional indueixen un cost addicional per als ramaders i afavoreixen problemes a nivell mediambientals. Aquest projecte posarà a prova diferents enfocaments per modificar els nivells de lisina digestible i l’energia neta de les dietes. D’aquesta manera, poder aportar programes d’alimentació que creïn consciència als ramaders sobre els beneficis potencials que no estant realitzant. A més, s’estudiaran nous dissenys d’instal·lacions i noves estratègies de maneig a nivell de porcs d’engreix. Finalment, també s’investigaran mètodes ràpids que ens permetin optimitzar l’eficiència alimentària de la granja i proporcionar un anàlisis ràpid, senzill i barat de la dieta al ramader. Aquest projecte es desenvoluparà en associació de Teagasc i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Espinoza Sandoval, Oscar Rolando

ANÀLISI TÈCNIC ECONÒMIC D’ESTRATÈGIES DE MANEIG EN EXPLOTACIONS DE BOVÍ LLETER

La recerca està enfocada al desenvolupament i la integració de models matemàtics en sistemes de suport a les decisions de gestió, amb l’objectiu d’avaluar diferents estratègies per millorar el procés de decisió de les explotacions lleteres i augmentar la rendibilitat dels agricultors en diferents escenaris econòmics. En particular, es tracten els efectes del calor i les estratègies de mitigació sobre la productivitat i la rendibilitat; i l’estudi d’estratègies reproductives (lactacions llargues) sobre la rendibilitat de les explotacions.

Forouzandeh, Asal

EFECTES DEL COURE I DEL ZINC SOBRE EL RENDIMENT DEL CREIXEMENT I LA SALUT INTESTINAL ALS BROILERS

El coure i el zinc són minerals traça essencials en la dieta d’aviram. Juguen un paper crucial en la immunitat i la salut i permeten un rendiment òptim de creixement mantenint les funcions del cos en els broilers. Després de la prohibició d’antibiòtics com a promotors del creixement, les dosis terapèutiques d’aquests minerals rastre s’utilitzen àmpliament com a additiu alimentari antibacterià per promoure el creixement. Tanmateix, la seva resposta pot dependre de la font (per exemple, la solubilitat i la biodisponibilitat de la font). Per tant, el meu estudi és centra en els efectes de diferents fonts i dosis de Zn i Cu sobre la productivitat i la salut intestinal del pollastre d’engreix. Aquest estudi forma part del projecte SUMINAPP (E! 11780), que té com a objectiu proporcionar nous coneixements sobre la suplementació de coure i zinc en dietes d’animals productors d’aliments per a pràctiques més sostenibles.

Franco Rosselló, Rosa

NOVA ESTRATÈGIA D’ALIMENTACIÓ DE POLLETS DES DEL PRIMER DIA DE VIDA

A la pràctica, els pollets eclosionen durant un període de 24-48 hores i es mantenen a la incubadora fins que un gran percentatge d’ells hagi eclosionat. Els tractaments a la incubadora i el transport a la granja impliquen un període addicional de fins a 72 hores. Durant aquest període, els pollets normalment no tenen accés ni a l’aliment ni a l’aigua. Això implica un retard en el desenvolupament de la mucosa intestinal, perjudicant l’absorció de nutrients i afavorint una menor resistència a les infeccions bacterianes. Per tal de pal·liar aquest efecte, l’ús de dietes pre-iniciadores és la millor solució a curt termini i pot implementar-se sense canvis substancials en el sistema de producció actual. En aquestes dietes és important tenir en compte que els requeriments nutricionals canvien ràpidament durant la primera setmana de vida, degut al continu desenvolupament d’òrgans, com els del tracte gastrointestinal o sistema immunològic. Durant tot aquest projecte s’avaluarà l’efecte de combinar proteïnes funcionals com el plasma porcí amb nivells baixos de calci durant els 10 primers dies de vida. I per tal d’entendre millor el seu mode d’acció en dietes iniciadores, s’aplicaran noves tecnologies disponibles com l’expressió gènica o la metagenòmica.

Gómez Herrera, Yaneth

MONITOREIG INTEGRAL DEL BENESTAR DEL BESTIAR BOVÍ LLETER I PORCÍ A LA CADENA DE PRODUCCIÓ COMPLETA, MITJANÇANT LA COMBINACIÓ DE TECNOLOGIES PLF

La combinació de tecnologies basades en sensors (PLF: Precision Livestock Farming), permet avaluar en temps real diferents indicadors de benestar animal basats tant en l’animal, com en l’ambient. Així, sorgeix un nou paradigma de l’avaluació del benestar, integrant totes les fases productives del boví lleter i del porc, i totes les etapes de la cadena de producció, tenint en compte els interessos dels productors i els consumidors.

L’objectiu principal és integrar indicadors de benestar basats en l’animal i en l’ambient mesurats amb tecnologies PLF, per ajudar a productors i consumidors a la presa de decisions a través de la cadena de valor del bestiar boví lleter i porcí. El suport al productor es refereix a l’atenció i millora del benestar dels animals, que sigui l’optimització dels processos de producció, mitjançant ràpides alertes que avisin de qualsevol condició sub-òptima del benestar. Pel consumidor, atenent els seus interessos respecte al benestar dels productes d’origen animal, i oferint informació assequible i comprensible sobre els antecedents dels mateixos.

Objectius específics:

. Identificar les necessitats i requisits de productors i consumidors referents al benestar animal, i contrastar-les amb indicadors de benestar rellevants a través de la cadena de producció completa.

. Desenvolupar un model innovador pel Monitoreig i avaluació del benestar del bestiar boví lleter i porcí, basat en la integració d’indicadors mesurats amb PLF.

. Adaptar el model d’avaluació del benestar animal, a la identificació d’alternatives profitoses per a la millora de la sostenibilitat dels sistemes productius, l’eficiència de la producció i l’impacte ambiental.

Aquesta tesi està vinculada al Projecte ClearFarm.

González Solé, Francesc

IMPORTÀNCIA DELS NUTRIENTS EN EL PERÍODE PERINATAL DEL GARRÍ: UNA OPORTUNITAT PER CONDICIONAR LA SEVA RESPOSTA PRODUCTIVA

La meva tesi s’engloba en un projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat anomenat “Priming pigs”, que pretén profunditzar en aquells factors precoços de la vida del garrí que puguin determinar la seva resposta en etapes posteriors. Els dos objectius de la tesi són:

1. Determinar el possible efecte de la suplementació de la dieta de les truges durant la gestació i lactació amb plasma animal sobre la resposta productiva dels garrins abans i després del deslletament. Indagar en els mecanismes d’acció (microbioma i sistema immune).

2. Identificar nutrients rellevants en la llet artificial que puguin promoure una resposta diferencial en el creixement i maduració digestiva dels garrins en les seves primeres setmanes de vida. Posteriorment, avaluar els efectes de suplementar les garrinades amb llet artificial enriquida durant la lactació.

Ko, Heng-Lun

ALTERNATIVES D’ALLOTJAMENT PER MILLORAR EL RENDIMENT I EL BENESTAR EN TRUGES LACTANTS I GARRINS

La producció intensiva de porcs és una de les solucions per satisfer una demanda creixent d’aliments derivats d’animals arreu del món. Tanmateix, les condicions actuals d’habitatge a les granges intensives sovint són àrides i no satisfan les necessitats de comportament dels porcs, provocant un benestar i rendiment pobre. A més, la creixent consciència pública sobre el benestar animal de granja a la societat de la UE també ha instat els productors a millorar les pràctiques agrícoles. Per tant, cal investigar les condicions d’habitatge alternatives per millorar no només el rendiment sinó també el benestar dels porcs. El meu treball de tesi doctoral es basa en dos projectes de recerca:

  1. Efectes de la socialització prèvia al deslletament i l’enriquiment ambiental sobre el rendiment i el benestar de tota la vida en porcs criats comercialment.
  2. Efecte de l’habitatge de terra (encaixament permanent enfrontat al temporal) sobre el rendiment i el benestar de les truges i garrins durant la lactància i després del deslletament. 

López Suárez, Montserrat

GESTIÓ DE DADES D’EXPLOTACIONS DE BOVÍ LLETER PER A LA PRESA DE DECISIONS TECNICOECONÒMIQUES

L’objectiu global de la meva tesi doctoral és recollir, integrar, analitzar i interpretar dades productives disponibles a granja, des d’un punt de vista tècnic i econòmic, per tal d’aportar suggeriments d’acció enfocats a optimitzar la productivitat i sostenibilitat econòmica de les explotacions lleteres. El projecte de tesi consta de dos apartats diferenciats: 1) Anàlisi d’una gran base de dades de registres individuals de vaques lleteres, utilitzant tècniques de mineria de dades, per explorar relacions entre variables i identificar patrons que puguin ser utilitzats per predir el rendiment lleter vitalici d’una vaca; i 2) Simulació de la implementació de diferents estratègies d’acció en granges lleteres comercials, utilitzant un model de simulació estocàstica, per avaluar-ne les conseqüències a nivell productiu i econòmic i identificar, així, oportunitats de millora per a les explotacions lleteres.

Melo Durán, Diego

INFLUÈNCIA DE LA SUPLEMENTACIÓ DE XILANASA A DIETES D’AUS A FORÇA DE BLAT DE MORO: RENDIMENT, DIGESTIBILITAT I MODULACIÓ DE MICROBIOTA

La xilanasa és un enzim comunament utilitzada quan cereals viscosos com el blat són part de les dietes d’aus de corral, amb l’objectiu de per reduir la viscositat intestinal de les aus per la degradació dels arabinoxilanos solubles. No obstant això, la xilanasa també ha mostrat beneficis quan s’ha afegit en dietes a base de blat de moro, això podria ser degut a la disrupció de la paret cel·lular, que podria alliberar nutrients encapsulats ( “efecte de gàbia”) i / o mitjançant l’efecte prebiòtic dels xilooligosacáridos (XOS) produïts a partir dels arabinoxilanos de la dacsa. D’aquesta manera, ens hem enfocat en conèixer més sobre la variabilitat produïda per les diferents característiques de la dacsa, com la mida de partícula i la composició de nutrients en el rendiment de les aus, i com la suplementació amb xilanasa podria homogeneïtzar aquesta variació. Així, actualment estem realitzant diferents estudis per comprendre l’efecte d’aquest additiu en la millora de la salut intestinal i la productivitat a través de l’avaluació de la morfologia intestinal, microbiota, àcids grassos de cadena curta i la digestibilitat dels nutrients en les aus alimentades amb dietes a base de blat de moro.

Montserrat Malagarriga, Miquel

ÚS DE DIVERSES ESTRATÈGIES NUTRICIONALS EN GOSSOS PER MILLORAR LA SALUT INTESTINAL

Cada cop més, l’impacte de la microbiota sobre la salut va guanyant importància en ser reconegudes les complexes interaccions que existeixen entre els microorganismes que habiten el tracte digestiu i el seu hoste. L’actual projecte de tesi pretén avaluar diverses estratègies nutricionals per tal de millorar la salut intestinal dels gossos. En concret, es pretén estudiar quins canvis es desencadenen a nivell de composició de la microbiota, productes de fermentació, digestibilitat i qualitat fecal. Per altra banda, la tesi contempla també l’estudi del possible impacte dels tractaments sobre la salut de l’hoste i la seva capacitat de resposta. El projecte inclou dos estudis amb animals, cada un avaluarà una estratègia nutricional diferent però ambdós tindran l’objectiu comú de modificar la microbiota d’una manera beneficiosa. Els tractaments seran seleccionats després d’una extensa revisió bibliogràfica, tenint en compte la seva efectivitat i viabilitat tan en estudis previs in vitro com in vivo. L’efecte dels diferents tractaments es determinarà mitjançant l’anàlisi molecular de la microbiota fecal, a més dels productes de fermentació, paràmetres de qualitat fecal i digestibilitat ja mencionats anteriorment. En general, s’espera obtenir dels tractaments una resposta beneficiosa sobre la composició i activitat de la microbiota intestinal com ara millores en la funció digestiva i en el benestar dels animals.

Reyes Camacho, David Angel

ESTUDI DELS MECANISMES D’ACCIÓ PER A DIFERENTS COMPOSTOS BOTÀNICS BIOACTIUS SOBRE EL COMPORTAMENT ALIMENTARI, PRODUCTIVITAT I SALUT DE BESTIAR PORCÍ

La present tesi doctoral està associada amb un projecte de recerca entre l’ SNiBA i l’empresa DELACON® el qual està conformat d’una sèrie d’assajos experimentals enfocats a l’estudi de diversos compostos botànics suplementats com a additius alimentaris (fitogènics) per a dietes de porcs durant diferents fases de la producció porcina comercial.

A la fase de deslletament s’estudia l’efecte de la suplementació d’actius fitogènics en dietes d’iniciació de porcs sobre la preferència alimentària i la seva correlació entre els paràmetres productius mitjançant una prova de doble elecció. Mentre que, en truges s’estudien els efectes de la transferència materna d’actius fitogènics suplementats en les dietes de gestació i / o lactació sobre els paràmetres productius i l’estatus antioxidant de la truja hiperprolífica i la seva progènie, així com, les característiques del calostre i la llet, i la integritat intestinal del garrí (transcriptoma i morfologia).

Sadurní Pérez, Meritxell

EFECTE DELS ÀCIDS GRASSOS DE CADENA CURTA I MITJA COM ADDITIUS SOBRE LA SALUT INTESTINAL EN MONOGÀSTRICS

L’interès per la recerca d’alternatives als antibiòtics ha augmentat a causa de l’aparició de resistències que provoquen un augment de la preocupació per la salut pública i la sostenibilitat. L’objectiu principal de la tesi és avaluar l’efecte dels àcids grassos de cadena curta (AGCC) i mitjana (AGCM) sobre la salut intestinal i els paràmetres productius en pollastres de carn i garrins deslletats. Concretament, es treballa amb butirat sòdic protegit amb àcids grassos de cadena mitjana procedents del destil·lat de l’oli de coco.

Per aconseguir aquest objectiu, s’estan realitzant estudis in vitro i in vivo per a conèixer els mecanismes d’acció dels AGCC i AGCM sobre paràmetres que defineixen la salut intestinal, en concret la microbiota i la histomorfologia intestinal, en pollastres de carn i garrins deslletats. Alhora, s’avaluen els efectes sobre els paràmetres productius per estudiar l’impacte en la rendibilitat i la sostenibilitat del sistema de producció dels animals monogàstrics.

Saladrigas García, Mireia

DETERMINISME PRIMERENC EN GARRINS: UNA OPORTUNITAT PER A CONDICIONAR LA SEVA RESPOSTA DESPRÉS DEL DESLLETAMENT

Els reptes que enfronta el garrí després del naixement són molts, i el deslletament és un període crític en el qual són freqüents els episodis clínics i l’ús terapèutic d’antibiòtics. Proporcionar l’animal una adequada interacció amb el seu entorn durant el període perinatal (nutrients, microorganismes, maneig) generarà escenaris positius per a una correcta colonització microbiana i programació epigenòmica, en particular en la modulació del seu sistema immunitari. Utilitzar noves eines per caracteritzar simultàniament el microbioma (Illumina MiSeq 16S rRNA), els espectres metabòlics (RMN, HPLC-MS) i l’expressió gènica intestinal (OpenArray) proporcionarà dades rellevants sobre els mecanismes que influeixen en aquest determinisme primerenc i, en particular, en la comunicació entre la microbiota i l’hoste.

El present projecte proposa, per tant, explorar factors d’aplicació pràctica en condicions comercials, i incorporar a l’estudi la utilització de tècniques -òmiques que, a més de la composició completa del microbioma, permetran conèixer aspectes concrets del metabolisme bacterià i animal (metabonòmica) i els mecanismes que intervenen en la regulació nutricional i microbiana de la integritat i funció digestiva i immunitària.

Aquesta tesi s’engloba en un projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (ref. AGL2016-75463-R) que pretén aprofundir en aquells factors primerencs en la vida del garrí que puguin determinar la seva resposta en etapes posteriors.

Verge Mèrida, Gerard

ESTRATÈGIES D’UTILITZACIÓ D’OLIS ÀCIDS EN L’ALIMENTACIÓ D’ANIMALS MONOGÀSTRICS

La inclusió de greixos és una pràctica habitual en la formulació de pinsos per a pollastres de carn i porcs gràcies al seu alt contingut energètic (9,4 kcal / g) i a la seva aportació d’àcids grassos (AG) essencials. Degut a que l’alimentació representa al voltant de l’65-75% dels costos de producció, la decisió de quines matèries grasses incorporem als pinsos té conseqüències importants sobre l’eficiència productiva i econòmica de l’empresa.

En estudis anteriors s’ha constatat l’existència d’alguns subproductes grassos derivats de la cadena alimentària humana que presenten característiques interessants per a l’alimentació animal. En concret, els olis àcids i oleïnes són subproductes de la refinació dels olis comestibles que s’obtenen per neutralització química o per destil·lació, caracteritzant-se per un alt contingut en AG lliures (AGL).

La nostra hipòtesi és que els olis àcids que compleixen uns paràmetres de composició i qualitat establerts poden ser incorporats en l’alimentació dels animals monogàstrics permetent una millora de la rendibilitat del procés de producció i una alta qualitat i seguretat de l’aliment. Per això, ens proposem generar informació aplicada sobre les estratègies d’incorporació d’olis àcids, de qualitat establerta, que permetin una millor utilització nutricional per a pollastres i porcs, determinant la repercussió en termes de valor nutritiu i rendibilitat productiva, sense oblidar la repercussió sobre la qualitat del producte final en termes de composició i seguretat de la fracció lipídica de la carn dels animals.

Villagómez Estrada, Sandra

AVALUACIÓ DE DIFERENTS FONTS MINERALS EN L’ACOMPLIMENT PRODUCTIU I SALUT INTESTINAL DE GARRINS, PORCS EN CREIXEMENT I TRUGES GESTANTS-LACTANTS

Els microminerals tenen un paper fisiològic essencial per al normal creixement i la salut dels animals. Per exemple, Cu i Zn participen en la síntesi de més de 300 enzims i proteïnes. La indústria porcina acostuma a complementar dietes amb Cu i Zn a nivells més elevats dels requisits nutricionals, a causa dels seus efectes positius en la promoció del creixement, la modulació de la microbiota intestinal i la millora de la salut intestinal. No obstant això, a nivells dietètics elevats, els microminerals no s’absorbeixen i afecten la disponibilitat d’altres nutrients. L’elevada excreció de minerals en els purins genera una gran preocupació ambiental i de salut pública a causa de les creixents taxes de resistència microbiana als antibiòtics. Per evitar aquests problemes ambientals i de salut pública, els nivells de microminerals a les dietes poden reduir-se sense afectar el rendiment productiu dels porcs. L’objectiu de la present tesi doctoral és avaluar el rendiment productiu i la salut intestinal de porcs en creixement i truges alimentats amb diferents fonts de microminerals en dosis similars o inferiors a les establertes per les regulacions de la Unió Europea.